ผอ.สปภ. ได้มอบเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย ๑.พลฯ สุชีพ  แจ่มชัยภูมิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถาบันโรคผิวหนัง ๒.พลฯ วัชรพงศ์  แจ่มใส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓.นายไพโรจน์  ดีนิคม, ๔. นายอนิรุจน์  เมตตา และ ๕.นายณัฐพล  ราหุละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสวนวัชราภิรมย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป