โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ”

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด การจัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ” ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ระดับปกครอง จำนวน ๑๕๐ คน โดยเรียนเชิญ ร้อยเอก อมรรัตน์  มีทรัพย์ ตำแหน่ง ครูแผนกทหารและวิชาทั่วไปโรงเรียนทหารสารวัตร กรมสารวัตรทหารบก ให้เกียรติมาบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ