จัดอบรมพนักงาน ผศ. ในหัวข้อ “ภูมิภาคเรียนรู้ มุ่งสู่ มืออาชีพ”

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ พลโท ทศพร  หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ทั้ง ๒๔ เขต ในหัวข้อ “ภูมิภาคเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ”ณ ห้องประชุม  สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย