สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารผู้สมัคร
๑. บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๒. บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ยังไม่หมดอายุ
๔. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ใช้ได้ ๑ เดือนเท่านั้น
๕. หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย,ธกส.,กรุงไทย (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ

ผู้รับผลประโยชน์
๑. บิดา (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๒. มารดา (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๓. ภรรยา (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ (ถูกต้องตามกฎหมาย)
๔. สามี (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๕. บุตร (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ

เอกสารผู้รับประโยชน์
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ยังไม่หมดอายุ
๒. บัตรประจำตัวประช่าชน (สูติบัตร), (ใบเกิด) (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ
๓. สำเนาใบทะเบียนสมรส
๔. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) (สำเนา) ยังไม่หมดอายุ

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๑๓๑ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๔๕๔๖๑๐,๐๒-๒๔๕๖๙๖๘ ต่อ ๑๖๑๗,๑๖๑๘ (คุณชาติชาย เกียรติเจริญเสรี)

*** Download ใบสมัครได้ ที่นี่… ชื่อเรื่อง ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.