สปภ.อผศ. มีความประสงค์สรรหาผู้ประกอบการร้านตัดเสื้อผ้า จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และร้านค้า

สปภ.อผศ. มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านตัดเสื้อผ้า (เครื่องแบบ) และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และร้านอาหาร ดังนี้

 1. โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. จำนวน 3 ร้าน (บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)
  1.1 ร้านตัดเสื้อผ้า (เครื่องแบบ) และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน 3 ร้าน
  1.2 ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
 2. สำนักงานรกษาความปบอดภัย อผศ. ร้านตัดเสื้อผ้า (เครื่องแบบ) และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน 1 ร้าน (บริเวณชั้น 2 อาคาร 3)

ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีสัญชาติไทย
 2. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียใดๆ
 3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อ

ผู้สนใจจะต้องเสนอหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบรับรองแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่