สปภ.จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา   ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท พรรณเอก  พันธุ์อุบล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Nuttakit Tungtong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.
http://mrjele.com