ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี

Read more

การซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริง ในวันนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริง ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยขบวนจักรยานได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 น.

Read more

รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. (ID) มีความสำคัญ

ย้ำเตือนพี่น้อง รปภ. ทุกท่านในการมาติดต่อกับทางสำนักงานรักษาความปลอดภัย ขอย้ำเตือนพี่ๆ น้องๆ เราชาว รปภ. ทั้งหลาย การจะติดต่องานใดๆ ทั้งปวงในสำนักงานนั้น รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. (ID) มีความสำคัญในการจะดำเนินการงานต่างๆ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า สปภ. ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งรหัสประจำตัวและรหัสจุดนั้นทาง สปภ. ได้จัดส่งไปยังทุกจุดทั่วประเทศ

Read more

เงินบริจาค เพื่อทหารผ่านศึกของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 038-2-21288-4 ** เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาเอกสารบริจาคเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพื่อจะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค

Read more

สปภ.จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา   ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท

Read more

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559

สาระสำคัญของคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 67/2559 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 59 ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ประกอบอาชีพอยู่เดิมและที่จะเข้าสู่อาชีพในอนาคต นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยใช้มาตรา

Read more

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6.

Read more

เจ้าหน้าที่ รปภ. พบผู้ต้องสงสัย

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ พลทหาร เกษมศักดิ์  มหามูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดโรงพยาบาลชุมแพ ได้ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจบริเวณด้านหน้าลานจอดรถโรงพยาบาลชุมแพพบเห็นชายไม่ทราบชื่อกำลังงัดแงะประตูรถยนต์

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more