โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ก้าวสู่ปีที่ 40 สปภ.”

เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบตราสัญลักษณ์ก้าวสู่ปีที่ 40 สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยผลงานที่ส่งประกวดจะต้องสะท้อนถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์  ทหารผ่านศึก ภายใต้สโลแกน “ทรัพย์สินปลอดภัย โปร่งใส ได้มาตรฐาน เพื่อทหารผ่านศึกไทย”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกำหนดให้มีตราสัญลักษณ์สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 40 ของ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหน่วย
 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีส่วนร่วมในการก้าวสู่ปีที่ 40 ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ ต้องจดจำง่าย สวยงาม ทันสมัย และสื่อถึงความหมายก้าวสู่ปีที่ 40 ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย
 2. ตราสัญลักษณ์ ต้องสะท้อนถึงคำขวัญ “ทรัพย์สินปลอดภัย โปร่งใส ได้มาตรฐาน เพื่อทหารผ่านศึกไทย”
 3. ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 4. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอ  ที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์   ทหารผ่านศึก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 6. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

การส่งผลงาน

 1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/logo40yearsswvo
 2. ส่งไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับที่เป็นไฟล์มาตรฐาน ในรูปแบบนามสกุล AI (illustrator) PSD (Photoshop )  JPEG หรือ PNG พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง ที่นายสุดจิตร ทับทอง หัวหน้าส่วนธุรการ/เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก้าวสู่ปีที่ 40 ของ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางอีเมล (E-Mail)   40yearsswvo@gmail.com
 3. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
 4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลงาน วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562
 5. ประกาศผลในวันที่ 3๐ เมษายน 2562 ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย และ www.security.go.th

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกธุรการและการประชุม ส่วนธุรการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

131  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ  10400

โทร 0-2245-4618 , 0-2245-6968 , 0-2245-7448 ต่อ 1206

E-mail : 40yearsswvo@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ดาวน์โหลด ใบสมัคร