ประวัติความเป็นมา

ในคราวประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ที่จะจัดตั้ง “สำนักงานรักษาความปลอดภัย” ตามที่ พล.อ. ยศ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการสภาทหารผ่านศึก ได้เสนอให้ อผศ.จัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ มีงานทำ กับเพื่อปรับปรุงงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมทั้งการที่จะใช้บุคคลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในด้านความมั่นคง และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการโครงการฯ รับไปพิจารณาโครงการ

อผศ.ได้เสนอโครงการจัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาและเสนอเข้าที่ประชุมสภาทหารผ่านศึกในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๒๒ เมื่อ ๗ ธ.ค.๒๒ โดยมี พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในที่ประชุม และ พล.อ.ท. ประสาน  ลีลาภัย ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึก และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักงานรักษาความปลอดภัย

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใช้ชื่อย่อว่า “สปภ.อผศ.” เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษของ อผศ. เปิดดำเนินกิจการ เมื่อ ๕ ก.พ.๒๓ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และยึดถือวันที่ ๗ ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันจัดตั้ง สปภ.