ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

กระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยกิจการพิเศษของ อผศ. พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการกำหนดอักษร "ย่อ" ชื่อตำแหน่งในหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบสานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสวัสดิการเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยของพนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบสำนักงานรักษาความปลอดภัย

พัฒนาโดย นายณัฐกิตติ์  ทั่งทอง รวบรวมโดย ส่วนนิติการ สปภ.