ประสิทธิภาพในการบริการ

การควบคุม

  1. หัวหน้าชุด/หัวหน้าผลัด ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปกครอง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี

  2. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดต่างๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งกำกับดูแลการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้สอดคล้องกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้าง

  3. จัดเจ้าหน้าที่ ไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมกับประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์ข่าว
รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวและเจ้าหน้าที่สายตรวจไว้ตลอด 24 ชม.
โทร. 0 – 2234 – 4618 ต่อ 611 – 612 , 0 – 2644 – 5833 , 0 – 2247 – 0675

คำสั่งสำรอง

มีเจ้าหน้าที่ รปภ. สำรอง เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอย่างเพียงพอ สามารถรองรับการหยุดพักกรณีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดต่างๆ ได้ครบถ้วน