การบริหารงาน

     สปภ. เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษ ขึ้นตรงต่อ ผอ.อผศ. โดยมีคณะกรรมการบริหาร สปภ. เป็นผู้ควบคุมการบริหารงาน ประกอบด้วย

      –  ผอ.อผศ
เป็นประธานกรรมการ
      –  รอง ผอ.อผศ.
เป็นรองประธานกรรมการ ฯ คนที่ 1
      –  ผช.ผอ.อผศ. (1)
เป็นรองประธานกรรมการ ฯ คนที่ 2
      –  ผช.ผอ.อผศ. (2)
เป็นรองประธานกรรมการ ฯ คนที่ 3
      –  ลก.อผศ.
เป็นกรรมการ
      –  ผอ.ฝ่ายต่าง ๆ
เป็นกรรมการ
      –  ผอ.รพ.ผศ.
เป็นกรรมการ
      –  ผอ.สปภ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ

     คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายตลอดจนระเบียบแบบแผนของ อผศ.