ภารกิจ

   

    สำนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย และกิจการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรให้มีงานทำเป็นอาชีพได้ และสนับสนุนกิจการของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สปภ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สปภ.” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ