ทำเนียบ ผอ.สปภ.

1. นาย สำเภา ฉัตรพาน
พ.ศ.2523 – 2524

2. ว่าที่ ร.ต. ผจญ ผ่องลำเจียก
พ.ศ.2524 – 2526

3. พ.ท. ณรงค์ ไชยพันธ์
พ.ศ.2526 – 2529

4. นายสมเจตน์ เม่นแย้ม
พ.ศ.2529 – 2533

5. น.อ. ประสาน ประพันธ์รัตน์
พ.ศ.2533 – 2534

6. พ.อ. พิศ เกิดผล
พ.ศ.2534 – 2538

7. พ.อ. จิรสิน กุศลภุชฌงค์
พ.ศ.2538 – 2540

8. พ.อ. กิติศักดิ์ ผลอวยพร
พ.ศ.2540 – 2541

9. พ.อ. อุกริส ทองมิตร
พ.ศ.2541 – 2544

10. พ.อ. ศรเทพ หอมเศรษฐี
พ.ศ.2544 – 2545

11. พ.อ. กิติศักดิ์ ผลอวยพร
พ.ศ.2545 – 2547

12. ว่าที่ ร.ต. เผด็จ ผ่องลำเจียก
พ.ศ.2547 – 2548

13. พ.อ. อุทัย จินาพร
พ.ศ.2548 – 2550

14. นาย ธันย์ ไชยยศ
พ.ศ.2550 – 2554

15. พ.อ. ชัชพงษ์ ชัดสกุล
พ.ศ.2554 – 2556

16. พ.อ. เกรียงศักดิ์ อาชาศรัย
พ.ศ.2556 – 2557

17. พ.อ. ฉัตรทอง เจตะภัย
พ.ศ.2557 – 2557

18. นาย นิรันดร์ ใจซื่อ
พ.ศ.2557 – 2558

19. นาย สุวัฒน์ จินดา
พ.ศ.2558 – 2560

20. พ.อ. ณัฐศักดิ์ วัชโรบล
พ.ศ.2560 – 2562

21. พ.ท. พสิษฐ์ เพชรหลิม
พ.ศ.2562 – 2564

21. พ.อ. สืบ ปิยะสอน
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน