ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ 4
กำหนดการสอบคัดเลือก
ในพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**** การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
**** การทดสอบภาคทฤษฎี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.45 น.
**** การสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.45 – 17.00 น.
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกมาพร้อมกันบริเวณโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. เวลา 06.00 น.

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.