ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูง รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน

**** รายงานตัววันที่ 14 มี.ค.67 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

**** หากไม่เข้ารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นแทน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.