วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

  1. เพื่อจัดหางานให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนธุรกิจของเอกชน ทั้งในด้านหน่วยงาน และตัวบุคคล โดย
    • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำการฝึกอบรมแล้วหางานให้แก่ผู้นั้นทำเป็นรายบุคคล
    • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับงานการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนธุรกิจของเอกชนมาทำ โดยให้บุคคลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ปฏิบัติ
  2. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้นและยึดเป็นอาชีพได้อย่างจริงจัง
  3. เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมือง ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม