การจัดแบ่งส่วนงาน

แบ่งออกเป็น 8 ส่วนงาน , 1 ศูนย์ และ 1 โรงเรียน ดังนี้

1.    ส่วนอำนวยการ สปภ. มีหน้าที่

รับ ส่ง เก็บรักษาโต้ตอบเอกสาร ดำเนินการประชุม ดำเนินการด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ งานพิธีการของ สปภ. วางแผนและวิเคราะห์กำลังพล เงินค่าจ้าง การจ้าง เลื่อน ลด ปลด ย้าย บำเหน็จ จัดทำ เก็บรักษาและตรวจสอบประวัติ จัดทำบัตรประจำตัวและการสวัสดิการลูกจ้างประจำ การรักษาความปลอดภัยประจำ สปภ. ดำเนินการด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากร

2.   ส่วนส่งกำลังบำรุง สปภ. มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับด้านบริการต่าง ๆ ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมทรัพย์สินและสิ่งอุปกรณ์ ควบคุมครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ จำหน่ายพัสดุ เก็บรักษาแจกจ่ายพัสดุ ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะ ปรนนิบัติบำรุง ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อม ดำเนินการด้านบริการงานโยธา งานไฟฟ้า งานประปา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

3.   ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ. มีหน้าที่

วางแผนแม่บทเพื่อพัฒนางาน ควบคุมกำกับดูแล งานประมวลผล การบำรุงรักษาและงานรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา บริการ และจัดทำระบบงานสนับสนุน สนับสนุนวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่

4.   ส่วนดำเนินงาน สปภ. มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล การจัดกำลังพล ไปปฏิบัติงานประจำจุดต่าง ๆ จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอดจนการปรับย้าย พ้นสภาพ และจำหน่ายกำลังพล จัดทำทำเนียบกำลังพล สถานภาพกำลังพล
ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. สำรวจพื้นที่จุดจ้าง บริหารสัญญาจ้าง จัดทำและเก็บประวัติเจ้าหน้าที่ รปภ. สอบสวนลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ รปภ. ดำเนินการด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ รปภ. การจัดและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ รปภ.
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว ค่าแทนเวร และเงินอื่น ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับตารางเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.

5.   ส่วนปฏิบัติการ สปภ. มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้ถูกต้องตรงตามสัญญาจ้าง ร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกรณีทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติงานทดแทน เป็นกำลังเสริมตามความจำเป็น แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดกำลังพล ร่วมทำการฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินัย รับแจ้งข่าวสาร จัดเตรียมกำลังพลไว้สำรองการปฏิบัติงาน บริหารความถี่วิทยุสื่อสาร
จ่ายค่าจ้างสำรองแทนเวร พิจารณาการลาของเจ้าหน้าที่ รปภ. ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเปิดจุดใหม่สรรหากำลังพลเข้ารับการฝึก

6.   ส่วนการเงิน สปภ. มีหน้าที่

จัดเก็บค่าบริการรักษาความปลอดภัยทุกระบบ ตรวจสอบการหักค่าบริการรักษาความปลอดภัยที่เป็นค่าเสียและค่าปรับผิดสัญญาจ้างและอื่น ๆ รับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดการเกี่ยวกับการภาษีอากร รายงานรับ – จ่ายเงินประจำวัน และตรวจสอบหลักฐานก่อนเบิกจ่ายเงิน

7.    ส่วนบัญชี สปภ. มีหน้าที่

จัดทำเอกสารเรียกเก็บค่าบริการรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์และประเมินผลลูกหนี้ค่าบริการ ฯ เร่งรัดหนี้สินค่าบริการ ฯ จัดทำควบคุมและตรวจสอบงบประมาณประจำปี ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชี รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องก่อนบันทึกรายการบัญชี เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทางการเงิน จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบทางบัญชี จัดทำทะเบียนบัญชีคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบควบคุมและ
จัดทำทะเบียนลูกหนี้ จัดทำทะเบียนคุมเงินค้ำประกันความเสียหายเจ้าหน้าที่ รปภ. รายบุคคล

8.   ส่วนการตลาด สปภ. มีหน้าที่

ดำเนินการด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เสนอหลักเกณฑ์การจ้าง เพื่อกำหนดอัตรากำลังและอุปกรณ์ กำหนดค่าบริการในการรับจ้าง จัดการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาและการค้ำประกัน วางแผนวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา ติดตามหนี้สินค่าบริการรักษาความปลอดภัยร่วมกับส่วนบัญชี จัดทำสถิติบันทึกข้อมูลการจ้าง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

9.   ส่วนนิติการ สปภ. มีหน้าที่

ดำเนินการด้านการสอบสวน พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน สปภ. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฏหมายแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. พิจารณาวินิจฉัย แปลความ ตีความ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสำนักงาน ร่วมมือกับส่วนในการยกร่าง แก้ไข พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ศึกษาตัวบทกฎหมาย แนะนำช่วยเหลือในการตรวจร่างนิติกรรมและสัญญาและอื่นๆ ให้คำแนะนำหลักเกณฑ์การจ้าง
การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฎหมาย พิจารณาค่าปรับตามสัญญาจ้าง ตรวจสอบหนี้สินค่าปรับตามสัญญาจ้าง ประสานงานการขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความรับผิดชอบค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สอบสวนหาผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง การดำเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจสอบหนี้สินค่าเสียหาย ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำทางด้านอรรถคดี ติดตามทวงหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระเกินกำหนด

10. โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. มีหน้าที่

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ. บันทึกประวัติกำลังพลเบื้องต้น จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดำเนินการในด้านการศึกษา จัดทำหลักฐานประเมินผลการเรียน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร จัดทำคู่มือการเรียนการสอน ทำการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร ควบคุม กำกับดูแล ปกครองนักเรียน ฝึกทบทวนประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. สรรหาบุคลากรเข้ามาสมัครในหลักสูตร และเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.