หน่วยงานกิจการพิเศษ

หน้าที่ของหน่วยงานกิจการพิเศษ ต่าง ๆ

สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง     มีหน้าที่ดูแลรักษาศาลหลักเมือง รวมทั้งอาคารและบริเวณอันเป็นสถานที่สำคัญของชาติ การบูรณะปฏิสังขรณ์ ดำเนินกิจการเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาสักการะบูชาและเก็บรักษาผลประโยชน์จากการนั้น สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สศม.” มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาลหลักเมืองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ     มีหน้าที่ดำเนินการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า จ้าง รับจ้าง เกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การบริการทุกชนิด การประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน พัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูก่อสร้างแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำและงานลอกท่อระบายน้ำ รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ควบคุมดูแลเก็บรักษาผลประโยชน์จากกิจการป่าไม้และเหมืองแร่ และสนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สกบ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สกบ.”เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์     มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้างและรับจ้างพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด สนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพด้านการพิมพ์ สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สรพ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการโรงพิมพ์ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สกพ.”เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานรักษาความปลอดภัย     มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย และกิจการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และบุคคลอื่นที่เห็นควร ให้มีงานทำเป็นอาชีพได้ และสนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สปภ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่     มีหน้าที่จัดซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ส่งเสริมทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ให้มีอาชีพและรายได้ สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “จสบ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ เรียกชื่อย่อ ว่า “ผอ.จสบ.” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์     มีหน้าที่ดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์โลหะและสารผสม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ผลิตภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีและงานประณีตศิลป์อื่น ๆ ทำหน้าที่ด้านการตลาดให้แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการให้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหาผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สง.รอร.” มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สง.รอร.” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการพลังงาน   มีหน้าที่ดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่าหรือให้เช่า จ้าง รับจ้าง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลังงานทุกชนิด สนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพด้านพลังงานสนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สกพ.” มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลังงาน เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สกพ.” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ