ประกวดราคาซื้อรถจักรยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถจักรยาน ๒ ล้อ ขนาดวงล้อ ๒๖ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ คัน

พัศดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแม้และข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร (๑)

ดาวน์โหลดเอกสาร (๒)

 

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.