ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงข่ายโทรศัพท์สำนักงาน ดิจิตอล

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้โครงข่ายโทรศัพท์สำนักงาน ดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  87 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

Read more