ประกวดราคาการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแม้และข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร (๑)

ดาวน์โหลดเอกสาร (๒)

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.