พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559

สาระสำคัญของคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 67/2559 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 59 ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ประกอบอาชีพอยู่เดิมและที่จะเข้าสู่อาชีพในอนาคต นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (หน.คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ลง 10 พ.ย. 59 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนี้

(1) แก้ไขคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามมาตรา 34 (ก) (3) จากเดิมต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายปัจจุบัน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เป็น “สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา”

(2) ขยายเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ซึ่งเคยประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 4 มี.ค. 59) ซึ่งยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทันภายในกำหนด (บริษัทที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้ยื่นภายในวันที่ 1 ก.ค. 59, พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ยื่นภายในวันที 1 มิ.ย. 59) สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยหรือใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต แล้วแต่กรณีเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 60 โดยเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

(3) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษา ตามมาตรา 34 ก (3) และลักษณะต้องห้ามเรื่องการมีประวัติได้รับโทษจำคุกบางฐานความผิด ตามมาตรา 34 ข (3) ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย เฉพาะผู้ที่เคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 4 มี.ค. 59)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ จดทะเบียนให้ถูกต้อง โดยยื่นขอรับใบอนุญาต และปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  ในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และในต่างจังหวัดให้ยื่นที่กองบังคับการตำรวจจังหวัดนั้น ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 4000 และฝ่ายอำนวยการ 5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5189

ขอขอบคุณ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดสามารถคลิกอ่านได้
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 67/2559 เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.