ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) วาง 6 ด้านพัฒนาประเทศ ทั้งการปรับสมดุลการพัฒนา และ การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น

วันนี้ (13 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เนื้อความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม สนช.เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ จำนวน 6 ด้าน อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง เป็นต้น

รายละเอียด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ขอขอบคุณ ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.