รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงินทุนละ 10,000.- บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

หลักเกณฑ์การสอบชิงทุนการศึกษา อผศ. ของบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ 4

1. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. อายุไม่เกิน 20 ปี

3. มีความประพฤติดี

4. สุขภาพแข็งแรง สามารถศึกษาต่อไปจนสำเร็จ

5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น

6.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาที่เปิดสอบชิงทุนฯ

(**เงินทุนละ 10,000-บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศ)

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 ทหารผ่านศึกฯ ในทุกพื้นที่ ที่มีบุตรตามคุณสมบัติ และ ประสงค์จะสมัครสอบฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-924-100 และ 081-967-8429

หลักฐานการสอบชิงทุนการศึกษา อผศ. ของบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตชั้นที่ 2 , 3 และ 4

1. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนทหารผ่านศึกฯ คู่สมรส และบุตร อย่างล่ะ 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึกฯ คู่สมรส และบุตร อย่างล่ะ 2 ฉบับ

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ฉบับ

6. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร 2 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัครสอบ (โรงพยาบาลของรัฐ) 1 ฉบับ

8. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.2) และ หนังสือรับรองผลการศึกษา และความประพฤติ (กสก.7) ขอเอกสารได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต

9. รูปถ่ายผู้สมัครสอบ สวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

ดาวน์โหลด รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.