อบรมในหัวข้อ “การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ทั้ง ๒๔ เขต รวมจำนวน ๘๐ คน โดยเรียนเชิญ อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล และ อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบมีแบบแผน เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานที่ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.