ประกวดราคาซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ

ประกวดราคาซื้อ

เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ

ไม่ต่ำกว่า 5 วัตต์ ย่านความถี่ 245 พร้อมอุปกรณืและใบอนุญาต

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร (1)

เอกสาร (2)

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.