ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงข่ายโทรศัพท์สำนักงาน ดิจิตอล

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงข่ายโทรศัพท์สำนักงาน ดิจิตอล   จำนวน    ๑   รายการ

พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

เอกสาร(๑) 

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.