จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ รุ่นที่ ๑”

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ รุ่นที่ ๑” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมจำนวน ๑๑๐ คน โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ไกรสร  สวัสดิ์ไธสง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรยายการอบรม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.