ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อ

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน      จำนวน   87    เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร (1) 

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.