ประชุมในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ”

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่สายตรวจ รวมจำนวน ๙๒ คน โดยผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและแนวทาง การแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.