มอบเงินรางวัลตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย ๑.พลฯ สุชีพ แจ่มชัยภูมิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถาบันโรคผิวหนัง ๒.พลฯ วัชรพงศ์ แจ่มใส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓.นายไพโรจน์ ดีนิคม, ๔. นายอนิรุจน์ เมตตา และ ๕.นายณัฐพล ราหุละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสวนวัชราภิรมย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.