จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในโครงการ “กฎหมายจราจรทางบกเพื่อความปลอดภัย” ให้กับพนักงานขับรถ สปภ.

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด การจัดอบรมในโครงการ “กฎหมายจราจรทางบก เพื่อความปลอดภัย” ให้กับพนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะและซ่อมบำรุง ส่วนส่งกำลังบำรุง สำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๒ คน โดยเรียนเชิญ ดาบตำรวจ สุจิน บัวไข และ ดาบตำรวจ ฤทธิรงค์ มุกดา วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร มาบรรยายพร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับตนเอง และผู้อื่น พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.