ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและเพิ่มพูนความรู้”

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและเพิ่มพูนความรู้” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๒ คน โดยเรียนเชิญวิทยากรภายนอกจาก บริษัท มายเฟิร์ส จำกัด ผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง มาบรรยาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.