“การพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ” ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพ การรักษาความปลอดภัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ” ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับปกครอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน ๓๐๐ คน โดยเรียนเชิญ พันเอก ยุทธศาสตร์ สุวรรณบูรณ์ และ พันตรี ภัคดี ทัดจันทร์ วิทยากรจาก โรงเรียนสารวัตรทหารบก กรมการสารวัตรทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย และในโอกาสเดียวกัน ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. พลทหาร บุญทัน สหุนาลุ
๒. นายชาญชัย พรมแดง
๓. พลทหาร อัครเดช อินสโร และ
๔. นายบุญเทียม ภูนาเชียง

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.