สปภ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์  เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการ  สรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.