พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.สปภ.

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัย กำหนดจัดพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดย พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล และ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงาน (ท่านใหม่) พร้อมมีคณะผู้บริหารสำนักงานรักษา ความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีฯ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.