โครงการอบรม ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปภ.” ให้กับเจ้าหน้าที่ สปภ.

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ระหว่าง ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการนำเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.