กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย สปภ.

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางโรฮานี ปานเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อ “ภายนอก ภายใน สะอาดตา สบายใจ” โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.