จัดบรรยายธรรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบรรยายธรรม เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ให้กับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๕๐ คน โดย กราบนมัสการ พระวิทยากร พระมหาชาครินทร์  กิตติเมธี วัดยานนาวา บรรยายธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับทางพุทธศาสนาไปพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น