อบรม หัวข้อ “เปลี่ยนนักการตลาดมือใหม่ให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์  เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ในหัวข้อ “เปลี่ยนนักการตลาดมือใหม่ให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ” โดยเรียนเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน และ นางสาวสุจิตรา  ฉายปัญญา  ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะเฉพาะของการเป็นนักการตลาดมือใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและตัวแทนจากพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘ คน ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.