รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์การสอบชิงทุนการศึกษา อผศ. ของบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ 4

1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

3. อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุน

4. มีความประพฤติดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

2. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน (บิดา มารดา และบุตร)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)

5. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า หรือหนังสือรับรองบุตร

6. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

8. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.2)

9. หนังสือรับรองผลการศึกษา และความประพฤติ (กสก.7) หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

วิชาที่สอบและเวลาสอบ

1. วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
2. วิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไป เวลา 10.15 – 11.15 น.
3. วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.15 – 14.15 น.

ขอบเขตการสอบ ตามหลักสูตรการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2564 ทาง www.thaiveterans.mod.go.th

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(**เงินทุนละ 10,000.-บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศ)

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 ทหารผ่านศึกฯ ในทุกพื้นที่ ที่มีบุตรตามคุณสมบัติ และ ประสงค์จะสมัครสอบฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 354 8587

ดาวน์โหลด รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.