โครงการคนทำดีที่ควรยกย่อง บุคลากรที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้คัดเลือกพร้อมชมเชย การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใน “โครงการคนทำดีที่ควรยกย่อง บุคลากรที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2566” ยอดกำลังพลตามสัญญาจ้าง จำนวน 16 คน

จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้า รปภ.อผศ. แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน สปภ. โดยรวมนับเป็นตัวอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องชมเชย จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.