เงินบริจาค เพื่อทหารผ่านศึกของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 038-2-21288-4

** เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาเอกสารบริจาคเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่

 

เพื่อจะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค มาที่ เบอร์โทรสาร. 02 358 8586 **

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.