ผอ.สปภ. เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.