รอง ผอ.สปภ. รักษาการแทน ผอ.สปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจค้น (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ ๑/๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจค้น (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ ๑/๖๖ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมรับ การอบรมจำนวน ๗๐ คน โดยเรียนเชิญ วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.