ผอ.สปภ. มอบหมายให้ รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ การไฟฟ้านครหลวง

Read more

สปภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน

สปภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๔๒ คน ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

Read more

ผอ.สปภ. พบปะผู้ว่าจ้างพร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.อุบลราชธานี

ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.อุบลราชธานี รวมทั้งสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ระหว่าง ๒๑ – ๒๒ ก.ค.๖๓

Read more

สปภ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎา

Read more

ผอ.สปภ. เดินทางพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.ขอนแก่น, จว.ชัยภูมิ และ จว.อุดรธานี

ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.ขอนแก่น, จว.ชัยภูมิ และ จว.อุดรธานี

Read more

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด รพ.มหาราช และเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ ก.ค.๖๓

Read more

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณ จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดการจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. เขตพื้นที่ใกล้เคียง

Read more

ผอ.สปภ. เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ผอ.สปภ. เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒

Read more

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ สปภ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ ในวันที่ ๙ ก.ค.๖๓

Read more

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Read more