พิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครูฝึก”

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา   ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครูฝึก”  ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สายตรวจ จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.