ผอ.สปภ. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๔

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท่าอากาศยาน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๓ คน โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษา ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.